Giải mã thông điệp sau
D Y I O P U Q G V N V G V B I Y U G T
bằng mã Vigenere với khóa
K H O A C O N G N G H E T H O N G T N
Với bộ chữ cái tiếng Anh (n = 26)
Giải.