Giải mã thông điệp “FBWGC” bằng mã Affine với m = 7 và b = 7 bằng bộ chữ cái tiếng Anh (n = 26).