Mã hóa thông điệp “WAR” bằng mã Affine với m = 7 và b = 10 bằng bộ chữ cái tiếng Anh (n = 26).