Mã hóa thông điệp sau “THE GREATER YOU CLIMB THE GREATER YOU FALL” bằng bộ chữ cái tiếng Anh (n = 26) và mã Caesar với k = 7.

Giải.
Số hóa bộ chữ cái:
A B C D E F G H I J K L M
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
N O P Q R S T U V W X Y Z
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Số hóa thông điệp bằng cách thay ký tự trong thông điệp bằng thứ tự tương ứng của nó trong bộ chữ cái đã số hóa ở trên. Ta có:
19 07 04 06 17 04 00 19 04 17 24 14 20 02 11 08 12 01 19 07 04 06 17 04 00 19 04 17 24 14 20 05 00 11 11
Áp dụng phép biến đổi . Ta được thông điệp mã hóa
00 14 11 13 24 11 07 00 11 24 05 21 01 09 18 15 19 08 00 14 11 13 24 11 07 00 11 24 05 21 01 12 07 18 18
Tương ứng với thông điệp mã hóa là:
A O L N Y L H A L Y F V B J S P T I A O L N Y L H A L Y F V B M H S S