Mã hóa thông điệp sau “THIS MASSAGE IS TOP SECRET” bằng bộ chữ cái tiếng Anh (n = 26) và mã Caesar với k = 3.

Giải.

Số hóa bộ chữ cái:
A B C D E F G H I J K L M
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
N O P Q R S T U V W X Y Z
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Số hóa thông điệp bằng cách thay ký tự trong thông điệp bằng thứ tự tương ứng của nó trong bộ chữ cái đã số hóa ở trên. Ta có:
19 07 08 18 12 00 18 18 00 06 04 08 18 19 14 15 18 04 02 17 04 19
Áp dụng phép biến đổi . Ta được thông điệp mã hóa
22 10 11 21 15 03 21 21 03 09 07 11 21 22 17 18 21 07 05 20 07 22
Tương ứng với thông điệp mã hóa là:
W K L V P D V V D J H L V W R S V H F U H W