Sử dụng mã Rabin mã hóa và giải mã thông điệp “SHOOT NOW GEEK” với p = 43, q = 59.