Ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương


BÀI TOÁN
Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.
Hướng dẫn: sử dụng thuật toán Euclide
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

//uoc chung lon nhat cua hai so
unsigned int UCLN(unsigned int a, unsigned int b) {
  while(a!=b)
  {
    if(a>b)
      a = a - b;
    else
      b = b - a;
  }
  return a;
}

void main(){
  clrscr();
  unsigned int a,b;
  printf("Nhap vao a, b = ");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  printf("(a,b) = %d",UCLN(a,b));
  getch();
}