Tổng các chữ số của số nguyên dương


BÀI TOÁN
Bài toán: tính tổng các chữ số của số nguyên dương n
Ví dụ: n=1235 thì S = 1+2+3+5 = 11
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

//tong cac chu so cua n
unsigned int S(unsigned int n) {
  unsigned int temp = 0;
  do
  {
    temp+= n%10;
    n = n/10;
  }while(n>0);
  return temp;
}
//chuong trinh chinh
void main(){
  clrscr();
  unsigned int n;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  printf("S = %d",S(n));
  getch();
}