SỐ CHÍNH PHƯƠNG

BÀI TOÁN
Bài toán: kiểm tra 1 số nguyên dương n có phải là số chính phương hay không?
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

//kiem tra so chinh phuong
char SoChinhPhuong(unsigned int n) {
  float temp = sqrt(n);
  float temp1 = int(temp);
  if(temp>temp1)
    return 0;
  else
    return 1;
}
//chuong trinh chinh
void main(){
  clrscr();
  unsigned int n;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  if(SoChinhPhuong(n))
    printf("%d la so chinh phuong",n);
  else
    printf("%d khong la so chinh phuong",n);
  getch();
}