ĐỀ KIỂM TRA MÔN HOÁ
Trường THCS Nguyễn Khuyến
Thời gian:45'

1)Viết 10 pt khác nhau điều chế HCl trực tiếp từ Cl2
2) a.Tại sao nước mưa luôn có độ pH<7
b.Nêu pp hoá học pbiệt 4 chất : NaCl, Na2CO3, BaSO4 và BaCO3 với điều kiện chỉ dùng thêm dd HCl loãng.
c.Hỏi A,B và C là chất gì? Nếu biết chúng tham gia vào các pứ dưới đây:
A + B + H2O ---> C
A + HCl ---> B
C + HCl ---> B
3)Nêu pp h2 để tách riêng mỗi khí từ hỗn hợp sau : Cl2, H2, CO2
4)a.Có 2 cốc: cốc A đựng 200ml dd chứa Na2CO3 1M và NaHCO3 1,5M.Cốc B đựng 173ml dd HCl 7,7% ( D=1,37 g/ml). Tính thể tích khí (đkc) thoát ra khi đổ từ từ cốc B vào cốc A và CM của chất tan trong dd thu được( biết Vdd thay đổi ko đáng kể)
b.Hỗn hợp sp cháy của một hợp chất hữu cơ là CO2 và H2O vào một lượng nước vôi thu được 10g kết tủa và 200ml dd muối 0,5M , dd này nặng hơn nước vôi đã dùng là 8,6g. Tìm kl CO2 và H2O ban đầu????