+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

 1. #1
  Status : vothanhlong đang ẩn
  Tham gia ngày : Mar 2013
  Bài gửi : 17

  Kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

  Tham khảo http://diendan.giasualpha.com/showth...oad-lai-trang-
  Thêm một class mới trong model đặt tên IsValidEmai
  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Text;
  using System.Text.RegularExpressions;
  using System.Net.Mail;

  namespace Website_TinTuc.Models
  {
      public class 
  IsValidEmail
      
  {
          public  
  bool isEmail(string inputEmail)
          {
              
  bool Email_Null string.IsNullOrEmpty(inputEmail);
              const 
  string strRegex = @"^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}" +
                  @
  "\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([1-zA-Z0-9\-}+\" +
                  @"
  .)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(]?)$";
              try
              {
                  Regex re = new Regex(strRegex);
                  if (re.IsMatch(inputEmail))
                      return true;
                  else
                      return false;
              }
              catch
              {
                  return false;
              }
            
          }
          public bool IsValid(string emailaddress)
          {
              try
              {
                  MailAddress m = new MailAddress(emailaddress);
                  return true;
              }
              catch (FormatException)
              {
                  return false;
              }
          }
      }

  Control
  PHP Code:
     [HttpPost]
          public 
  ActionResult testEmail(string ct)
          {
              
  IsValidEmail IsEmail=new IsValidEmail();
              try
              {
                  if (
  IsEmail.IsValid(ct)==false)
                  
  //if (ct.Trim() == "")
                  
  {
                      return 
  Json(new { ketqua "valid"});//"Email không đúng"
                  
  }
                  else
                  {
                      
  TAI_KHOAN _d Alpha.TAI_KHOANs.Where(=> p.EMAIL == ct).FirstOrDefault();
                      if (
  _d != null)
                      {
                          return 
  Json(new { ketqua "false" });
                      }
                      else
                      {
                          return 
  Json(new { ketqua "true" });//Cho phép đăng ký 
                      
  }
                  }
              }
              catch
              {
                  return 
  Json(new { ketqua "Lỗi email" });
              }
          } 
  Lần sửa cuối bởi Administrator; 16-04-2013 lúc 04:38 PM

 2. #2
  Status : vothanhlong đang ẩn
  Tham gia ngày : Mar 2013
  Bài gửi : 17

  Re: kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

  trang TaiKhoanThem
  PHP Code:
  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<Website_TinTuc.Models.TAI_KHOAN>" %>

  <
  asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <
  script type="text/javascript">
      function 
  KiemTraPass() {
          var 
  MK = $('#MATKHAU').val();
          if (
  MK == "") {
              $(
  '#reg_pass').val("(*)");
              $(
  '#reg_pass').css("color""red");
          }
          else {
              $(
  '#reg_pass').val("√");
              $(
  '#reg_pass').css("color""blue");
          }
      }
      function 
  KiemTraRe_Pass() {
          var 
  MK = $('#MATKHAU').val();
          var 
  re_mk = $('#Re_Matkhau').val();
          if (
  re_mk != "") {
              if (
  MK != re_mk) {
                  $(
  '#reg_repass').val("(*)");
                  $(
  '#reg_repass').css("color""red");
                  
  alert("Xác nhận mật khẩu không đúng");
              }
              else {
                  $(
  '#reg_repass').val("√");
                  $(
  '#reg_repass').css("color""blue");
              }
          } else {
              $(
  '#reg_repass').val("(*)");
              $(
  '#reg_repass').css("color""red");
          }
      }
      function 
  testEmail() {

          var 
  mt = $('#email').val();
          $.
  post("/Admin/testEmail", { ctmt }, function (data) {
              var 
  ketqua data.ketqua;
              
  //            $('#check').val(ketqua);
              
  if (ketqua == "valid") {
                  $(
  '#reg_email').val("(*)");
                  $(
  '#reg_email').css("color""red");
                  $(
  '#check').val("Email không hợp lệ");
                  $(
  '#email').focus();
              }else
              if (
  ketqua == "true") {
                  $(
  '#reg_email').val("√");
                  $(
  '#reg_email').css("color""blue");
                  $(
  '#check').val("");
              } else{
                  $(
  '#reg_email').val("(*)");
                  $(
  '#reg_email').css("color""red");
                  $(
  '#check').val("Email đã có người sử dụng");
                  $(
  '#email').focus();
              }
          });
      }
  </script>
  <center>
      <h2>THÊM TÀI KHOẢN</h2>

      <% using (Html.BeginForm("TaiKhoanThemPost","Admin",FormMethod.Post)) { %>
          <%: Html.ValidationSummary(true) %>
          <input type="text" id="check" style="color:red; border:none; background-color:White; width:200px"  disabled="disabled "/>
          <table>
              <tr>
                  <td align="right">Họ tên: √</td>
                  <td><%:Html.TextBoxFor(p => p.HOTEN, new { @class = "combobox", @style = "width:200px" })%></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Điện thoại: </td>
                  <td><%:Html.TextBoxFor(p=>p.DIENTHOAI,new {@class="combobox", @style="width:200px"}) %></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Email: </td>
                  <td><input type="text" id = "email" name ="e_mail" class="combobox" style = "width:200px" onblur= "testEmail();"/></td>
                  <td><input type="text" id="reg_email" value="(*)" style="color:red; border:none; background-color:White ;" disabled="disabled "  /></td>
              
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Mật khẩu: </td>
                  <td><input type="password" name="MATKHAU" id="MATKHAU" style="width:200px" class="combobox" onblur=" KiemTraPass();"/></td>
                  <td><input type="text" id="reg_pass" value="(*)" style="color:red; border:none; background-color:White ;" disabled="disabled " /> </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Xác nhận mật khẩu: </td>
                  <td><input type="password" id="Re_Matkhau" class="combobox" style="width:200px" onblur ="KiemTraRe_Pass();"/></td>
                  <td><input type="text" id="reg_repass" value="(*)" style="color:red; border:none; background-color:White ;" disabled="disabled "  /></td>
          
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Loại quyền</td>
                  <td><select name="LOAIQUYEN" style="width:205px" class="combobox">
                          <option value="1" selected="selected">Quản trị</option>
                          <option value="2">Thành viên</option>
                      </select></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Hiện trạng:</td>
                  <td ><select name="KHOATK" style="width:205px" class="combobox">
                          <option value="TRUE" selected="selected">Khóa tài khoản</option>
                          <option value="FALSE">Đang Mở</option>
                      </select>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td colspan="2" style="text-align:center">
                      <input type="submit" id="SubmitLuu" value="" style="background:url(../../Content/Admin/Images/Luu_button1.jpg); width:100px; height:40px; border:0px" onmouseover="DoiMauNutLuu(1);" onmouseout="DoiMauNutLuu(2);" onclick="return Kiemtra();" />
                  </td>
                  </tr>
          </table>
      <% } %>
  </center>
  </asp:Content> 

 3. #3
  Status : Administrator đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Đến từ : Ninh Kiều - Cần Thơ
  Bài gửi : 1.450

  Re: Kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

  Admin:
  PS: Có cố gắng nhiều!
  ------

 4. #4
  Status : vothanhlong đang ẩn
  Tham gia ngày : Mar 2013
  Bài gửi : 17

  Re: Kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

  Thêm thành công
  control
  PHP Code:
  public ActionResult TaiKhoanThem()
          {
              if (
  Session["email"] != null)
              {
                      return 
  View();
              }
              else
              {
                  return new 
  RedirectResult("/Admin/DangNhap");
              }
          }
          [
  HttpPost]
          public 
  ActionResult testEmail(string ct)
          {
              
  IsValidEmail IsEmail = new IsValidEmail();
              try
              {
                  if (
  IsEmail.IsValid(ct)==false)
                  
  //if (ct.Trim() == "")
                  
  {
                      return 
  Json(new { ketqua "valid"});//"Email không đúng"
                  
  }
                  else
                  {
                      
  TAI_KHOAN _d Alpha.TAI_KHOANs.Where(=> p.EMAIL == ct).FirstOrDefault();
                      if (
  _d != null)
                      {
                          return 
  Json(new { ketqua "false" });
                      }
                      else
                      {
                          return 
  Json(new { ketqua "true" });//Cho phép đăng ký 
                      
  }
                  }
              }
              catch
              {
                  return 
  Json(new { ketqua "Lỗi email" });
              }
          }
          [
  HttpPost]
          public 
  ActionResult TaiKhoanThemPost(TAI_KHOAN j,string e_mail)
          {
              if (
  Session["email"] != null)
               {
                  try
                  {
                      
  MD5 MaHoa = new MD5();
                      
  TAI_KHOAN p = new TAI_KHOAN();
                      
  p.EMAIL e_mail;
                      
  p.MATKHAU MaHoa.Encrypt(j.MATKHAUMaHoa.keytrue);
                      
  p.KHOATK j.KHOATK;
                      
  p.LOAIQUYEN j.LOAIQUYEN;
                      
  p.HOTEN j.HOTEN;
                      
  p.DIENTHOAI j.DIENTHOAI;
                      
  Alpha.TAI_KHOANs.InsertOnSubmit(p);
                      
  Alpha.SubmitChanges();
                      
  ViewBag.ThongBao "Thêm thành công";
                      return 
  View("ThongBaoView");
                  }
                  catch
                  {
                      return new 
  RedirectResult("/Admin/TaiKhoanThem");
                  }
              }
              else
              {
                  return new 
  RedirectResult("/Admin/DangNhap");
              }
                  
          } 

 5. #5
  Status : vothanhlong đang ẩn
  Tham gia ngày : Mar 2013
  Bài gửi : 17

  Re: Kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

  view TaiKhoanThem
  PHP Code:
  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<Website_TinTuc.Models.TAI_KHOAN>" %>
  <
  asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <
  script type="text/javascript">
      $(
  document).ready(function () {
          $(
  '#SubmitLuu').click(function () {
              var 
  flag_email = $('#reg_email').val();
              var 
  flag_mk = $('#reg_pass').val();
              var 
  flag_repass = $('#reg_repass').val();
              if (
  flag_email == " ") {
                  if (
  flag_mk == " ") {
                      if (
  flag_repass == " ") {
                          return 
  true;
                      }
                      else {
                          
  alert("Nhập đầy đủ thông tin");
                          return 
  false;
                      }
                  }
                  else {
                      
  alert("Nhập đầy đủ thông tin");
                      return 
  false;
                  }
              } else {
                  
  alert("Nhập đầy đủ thông tin");
                  return 
  false;
              }
          })
          $(
  '#e_mail').blur(function () {
              var 
  mt = $('#e_mail').val();
              if (
  mt == "") {
                  $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                  $(
  '#reg_email').val("");
                  return;
              }
              $.
  post("/Admin/testEmail", { ctmt }, function (data) {
                  var 
  ketqua data.ketqua;
                  $(
  '#check').val(ketqua);
                  if (
  ketqua == "valid") {
                      $(
  '#check').val("Email không hợp lệ");
                      $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                      $(
  '#reg_email').val("");
                  } else
                      if (
  ketqua == "true") {
                          $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check.jpg)");
                          $(
  '#reg_email').val(" ");
                          $(
  '#check').val("");
                      } else {
                          $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                          $(
  '#reg_email').val("");
                          $(
  '#check').val("Email đã có người sử dụng");
                      }
              })
          })
          $(
  '#MATKHAU').blur(function () {
              var 
  MK = $('#MATKHAU').val();
              if (
  MK == "") {
                  $(
  '#reg_pass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                  $(
  '#reg_pass').val("");
              }
              else {
                  $(
  '#reg_pass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check.jpg)");
                  $(
  '#reg_pass').val(" ");
              }
          })
          $(
  '#Re_Matkhau').blur(function () {
              var 
  mk = $('#MATKHAU').val();
              var 
  re_mk = $('#Re_Matkhau').val();
              var 
  reg_pass = $('#reg_pass').val();

              if (
  reg_pass == " ") {// nếu được check
                  
  if (re_mk != "") {// xác nhận mật khẩu khác rỗng
                      
  if (re_mk == mk) { // xác nhận = mật khẩu
                          
  $('#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu
                          
  $('#reg_repass').val(" "); //lưu giá trị check =" "
                      
  }
                      else { 
  // xác nhận != mật khẩu
                          
  alert("Xác nhận mật khẩu không đúng");
                          $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                          $(
  '#reg_repass').val(""); // lưu giá trị check xác nhận =""
                      
  }
                  } else { 
  //xác nhận mật khẩu == rỗng
                      
  $('#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                      $(
  '#reg_repass').val(""); // lưu giá trị check xác nhận =""
                  
  }
              } else { 
  // nếu chưa nhập pass
                  
  alert("Xin nhập vào mật khẩu");
                  $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg)");
                  $(
  '#reg_repass').val(""); //gán giá trị "" 
              
  }
          })
      })
  </script>
  <center>
      <h2>THÊM TÀI KHOẢN</h2>

      <% using (Html.BeginForm("TaiKhoanThemPost","Admin",FormMethod.Post)) { %>
          <%: Html.ValidationSummary(true) %>
        
          <table>
              <tr>
                  <td colspan="2" align="right"><input type="text" id="check" style="color:red; border:none; background-color:White; width:200px"  disabled="disabled "/></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Họ tên: </td>
                  <td><%:Html.TextBoxFor(p => p.HOTEN, new { @class = "combobox", @style = "width:200px" })%></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Điện thoại: </td>
                  <td><%:Html.TextBoxFor(p=>p.DIENTHOAI,new {@class="combobox", @style="width:200px"}) %></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right"><span style="color:Red;font-weight:bold">(*)</span> Email: </td><%--onblur= "testEmail();"--%>
                  <td><input type="text" id = "e_mail" name="e_mail" value="" class="combobox" style = "width:200px" /></td>
                  <td>
                      <input type="button" id="reg_email" value="" style ="background:url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg); height:28px; height:29px; width: 26px; border:0px;" />
                   </td>
                      
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right"><span style="color:Red;font-weight:bold">(*)</span> Mật khẩu: </td><%--onblur=" KiemTraPass();"/--%>
                  <td><input type="password" name="MATKHAU" id="MATKHAU" style="width:200px" class="combobox" /></td>
                  <td>
                       <input type="button" id="reg_pass" value="" style ="background:url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg); height:28px; height:29px; width: 26px; border:0px" />
                   </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right"><span style="color:Red;font-weight:bold">(*)</span>Xác nhận mật khẩu: </td><%--onblur ="KiemTraRe_Pass();"--%>
                  <td><input type="password" id="Re_Matkhau" class="combobox" style="width:200px" /></td>
                  <td>
                        <input type="button" id="reg_repass" value="" style ="background:url(../../Content/Admin/Images/notice.jpg); height:28px; height:29px; width: 26px; border:0px" />
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Loại quyền</td>
                  <td><select name="LOAIQUYEN" style="width:205px" class="combobox">
                          <option value="1" selected="selected">Quản trị</option>
                          <option value="2">Thành viên</option>
                      </select></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Hiện trạng:</td>
                  <td ><select name="KHOATK" style="width:205px" class="combobox">
                          <option value="TRUE" selected="selected">Khóa tài khoản</option>
                          <option value="FALSE">Đang Mở</option>
                      </select>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td colspan="3" style="text-align:center">
                      <input type="submit" id="SubmitLuu" value="" style="background:url(../../Content/Admin/Images/Luu_button1.jpg); width:100px; height:40px; border:0px" onmouseover="DoiMauNutLuu(1);" onmouseout="DoiMauNutLuu(2);" />
                  </td>
                  </tr>
          </table>
      <% } %>
  </center>
  </asp:Content> 

 6. #6
  Status : vothanhlong đang ẩn
  Tham gia ngày : Mar 2013
  Bài gửi : 17

  Re: Kiểm tra email tồn tại trong csdl bằng json

  viết lại TaiKhoanThem.asp
  PHP Code:
  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<Website_TinTuc.Models.TAI_KHOAN>" %>
  <
  asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  <
  script type="text/javascript">
      var 
  flag_E=false; var flag_P=false;var flag_regP=false;
      $(
  document).ready(function () {
          $(
  '#SubmitLuu').click(function () {
              var 
  flag_email = $('#reg_email').val();
              var 
  flag_mk = $('#reg_pass').val();
              var 
  flag_repass = $('#reg_repass').val();
              if (
  flag_E == false) {
                  
  alert("Nhập vào Email:");
                  return 
  false;
              }
              if (
  flag_P == false) {
                  
  alert("Nhập PassWord:");
                  return 
  false;
              }
              if (
  flag_regP == false) {
                  
  alert("Xác nhận mật khẩu không đúng:");
                  return 
  false;
              }
              if (
  flag_E == true && flag_P == true && flag_regP == true) {
                  return 
  true;
              }
          })
          $(
  '#e_mail').blur(function () {
              var 
  mt = $('#e_mail').val();
              $.
  post("/Admin/testEmail", { ctmt }, function (data) {
                  var 
  ketqua data.ketqua;
                  $(
  '#tb').text(ketqua);
                  if (
  ketqua == "valid") {
                      $(
  '#tb').text("Email không hợp lệ");
                      $(
  '#reg_email').css("display""block");
                      $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/del.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu sai
                      
  flag_E false;
                  } else
                      if (
  ketqua == "true") {
                          $(
  '#reg_email').css("display""block");
                          $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg)");
                          $(
  '#tb').text("");
                          
  flag_E true;
                      } else {
                          $(
  '#reg_email').css("display""block");
                          $(
  '#reg_email').css("background""url(../../Content/Admin/Images/del.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu sai
                          
  $('#tb').text("Email đã có người sử dụng");
                          
  flag_E false;
                      }
              })
          })
          $(
  '#MATKHAU').blur(function () {
              var 
  MK = $('#MATKHAU').val();
              var 
  re_MK = $('#Re_Matkhau').val();
              if (
  MK == "") {
                  $(
  '#reg_pass').css("display""none");
                  
  flag_P false;
                  return;
              }
              if (
  flag_regP == false) {
                  $(
  '#reg_repass').css("display""none");
                  
  //check pass
                  
  $('#reg_pass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_pass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg)");
                  
  flag_P true;
              } else if (
  MK == re_MK) {
                  
  //check pass
                  
  $('#reg_pass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_pass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg)");
                  
  //check regpass
                  
  $('#reg_repass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg)");
                  
  flag_P true;
              } else {
                  
  //check pass
                  
  $('#reg_pass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_pass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg)");
                  
  flag_P true;
                  
  //check regpass
                  
  $('#reg_repass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/del.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu sai
              
  }
          })
          $(
  '#Re_Matkhau').blur(function () {
              var 
  mk = $('#MATKHAU').val();
              var 
  re_mk = $('#Re_Matkhau').val();
              if (
  flag_P == false) {
                  $(
  '#reg_repass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/del.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu sai
                  
  flag_regP false;
                  return;
              }
              if (
  re_mk == mk) {
                  $(
  '#reg_repass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu sai
                  
  flag_regP true;
              }
              else {
                  $(
  '#reg_repass').css("display""block");
                  $(
  '#reg_repass').css("background""url(../../Content/Admin/Images/del.jpg)"); // check xác nhận mật khẩu sai
                  
  flag_regP false;
              }
          })
      })
  </script>
  <center>
      <h2>THÊM TÀI KHOẢN</h2>
      <% using (Html.BeginForm("TaiKhoanThemPost","Admin",FormMethod.Post)) 
      { %>
          <%: Html.ValidationSummary(true) %>
          <table>
              <tr>
                  <td colspan="2" align="center">
                      <span id="tb" style="color:red"></span>
                   </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Họ tên: </td>
                  <td><%:Html.TextBoxFor(p => p.HOTEN, new { @class = "combobox", @style = "width:200px" })%></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Điện thoại: </td>
                  <td><%:Html.TextBoxFor(p=>p.DIENTHOAI,new {@class="combobox", @style="width:200px"}) %></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right"><span style="color:Red;font-weight:bold">(*)</span> Email: </td>
                  <td><input type="text" id = "e_mail" name="e_mail" value="" class="combobox" style = "width:200px" /></td>
                  <td>
                      <span>
                          <input type="button" id="reg_email" value="" style ="background:url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg); border:0px; height:18px;width:18px; display:none" disabled="disabled" /> 
                      </span>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right"><span style="color:Red;font-weight:bold">(*)</span> Mật khẩu: </td><%--onblur=" KiemTraPass();"/--%>
                  <td><input type="password" name="MATKHAU" id="MATKHAU" style="width:200px" class="combobox" /></td>
                  <td>
                      <span>
                          <input type="button" id="reg_pass" value="" style ="background:url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg); border:0px; height:18px;width:18px; display:none" disabled="disabled" />
                      </span>
                   </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right"><span style="color:Red;font-weight:bold">(*)</span>Xác nhận mật khẩu: </td><%--onblur ="KiemTraRe_Pass();"--%>
                  <td><input type="password" id="Re_Matkhau" class="combobox" style="width:200px" /></td>
                  <td><span>
                          <input type="button" id="reg_repass" value="" style ="background:url(../../Content/Admin/Images/check1.jpg);border:0px; height:18px;width:18px; display:none" disabled="disabled" />
                      </span>
                 </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Loại quyền</td>
                  <td><select name="LOAIQUYEN" style="width:205px" class="combobox">
                          <option value="1" selected="selected">Quản trị</option>
                          <option value="2">Thành viên</option>
                      </select></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td align="right">Hiện trạng:</td>
                  <td ><select name="KHOATK" style="width:205px" class="combobox">
                          <option value="TRUE" selected="selected">Khóa tài khoản</option>
                          <option value="FALSE">Đang Mở</option>
                      </select>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                  <td><div class="separator"></div></td>
              </tr>
              <tr>
                  <td colspan="3" style="text-align:center">
                      <input type="submit" id="SubmitLuu" value="" style="background:url(../../Content/Admin/Images/Luu_button1.jpg); width:100px; height:40px; border:0px" onmouseover="DoiMauNutLuu(1);" onmouseout="DoiMauNutLuu(2);" />
                  </td>
                  </tr>
          </table>
      <% } %>
  </center>
  </asp:Content> 

+ Trả lời chủ đề

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư