TỔNG CÁC ƯỚC SỐ CỦA N


CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

//tong cac uoc so nho hon n
unsigned int S(unsigned int n) {
  unsigned int temp = 0;
  for(int i=1; i<n; i++)
  if(n%i==0)
    temp+=i;
  return temp;
}
//chuong trinh chinh
void main(){
  clrscr();
  unsigned int n;
  printf("Nhap vao n = ");
  scanf("%d",&n);
  printf("S = %d",S(n));
  getch();
}