Cối xay

Thóc lúa kho trời vẫn sẵn đầy
Tạc thành cái cối để mà xay
Thu tàng châu ngọc tư mùa đủ
Chuyển vận âm dương một máy xoay
Ðất phẳng nổi đùng cơn sấm động
Vùng to vung tóe hạt mưa bay
Ðem tài xoay xỏa ra thay đổi
Lợi dụng cho dân đủ tháng ngày.