Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c = 0

BÀI TOÁN
Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0 với các tham số a, b, c được nhập từ bàn phím.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Mã:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main(){
  float a,b,c,x1,x2,delta;
  printf("Nhap cac he so a,b,c:");
  scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
  if (a==0)
    if (b==0)
      if (c==0)
        printf("Pt vo so nghiem");
      else 
        printf("Pt vo nghiem");
    else printf("Pt co nghiem x=%.2f",-c/b);
  else{
    delta=b*b-4*a*c;
    if (delta<0) 
      printf("Pt vo nghiem");
    else 
    if(delta==0) 
      printf("Pt co nghiem kep x=%.2f",-b/(2*a));
    else{
      x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
      x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
      printf("Pt co 2 nghiem phan biet x1=%.2f, x2=%.2f",x1,x2);
    }
  }
  getch();
}