TÍCH CÁC SỐ NGUYÊN TỐ TRONG N SỐ NGUYÊN NHẬP TỪ BÀN PHÍM


CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
/*Bai 3: Nhap vao n so nguyen duong. Tinh tich cac so nguyen to vua nhap*/
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"

void main() {
	clrscr();
	long int T;
	unsigned int n,i,x,j;
	printf("n = ");
	scanf("%d",&n);
	T = 1;
	//nhap vao n gia tri va kiem tra gia tri vua nhap co phai la nguyen to hay khong
	for(i = 1; i<=n; i++)
	{
		printf("\tGia tri  %d = ",i);
		scanf("%d",&x);
		//kiem tra x co phai la nguyen to hay khong
		j = 2;
		while(j<=sqrt(x))
		{
			if(x%j==0)
				break;
			else
				j++;
		}
		if(j>sqrt(x))
			T = T * x;
	}
	if(T ==1)
		T = 0;
	printf("T = %d",T);
	getch();
}