link :
rapidshare.com Easy_French_Step-by-Step.rar
mediafire.com jk3ijcmdmqq
Hoặc vào các trang dưới đây học
Đầu tiên, xin nói đến những link giúp kiểm tra trình độ tiếng Pháp của bạn:
http://www.ciel.fr/scripts/fastsql.e...=/qcm/qcm&id=1
http://www.transparent.com/tlquiz/pr.../tlfretest.htm
Rồi dến cái dở:

http://www.bbc.co.uk/languages/french/gauge/index.shtml
(kiểm tra tiếng Pháp, hỏi bằng tiếng Anh)

Cuối cùng là:
Làm thử mấy bài kiểm tra về DELF, DALF:
http://www.ciep.fr/delfdalf/epreuves.htm


He.Còn đây là tài liệu :

Les démonstratifs

Tức là gồm có:
Les adjectifs démonstratifs {Tính tự chỉ định}

Les pronoms démonstratifs {Đại từ chỉ định}

Lí thuyết:
http://elearn.mtsac.edu/bvigano/fren...onstratifs.htm
http://www.languageguide.org/francai...nstrative.html
Bài tập:

Les adjectifs démonstratifs
http://www.quia.com/jq/10786.html
http://www.didieraccord.com/exercice...x.php?ex=2.1.6
Les pronoms démonstratifs
http://www.lesconet.net/grammaire/un...prondemons.htm
Chung:
http://www.laits.utexas.edu/fi/tv/in...=6&ex=3&mode=q