Biểu diễn ma trận trên máy tính

Phương pháp: ta tổ chức một mảng hai chiều để lưu các phần tử trong ma trận.
Thực hiện:
Kiểu_dữ_liệu Biến[m][n]; // là cấp của ma trận.
Ví dụ:
float A[n][n]; // Ma trận thực vuông cấp n.
int B[m][n]; // Ma trận số nguyên cấp mxn.
Ví dụ: Viết chương trình nhập xuất ma trận cấp
Mã:
#include "math.h"
#include "conio.h"
#include "iostream.h"
#define max 100
/*Nhập vào ma trận cấp mxn*/
void NhapMaTran(float A[max][max], int m, int n) {
	for(int i = 0; i<m; i++)
	for(int j = 0; j<n; j++) {
		cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
		cin>>A[i][j];
	}
}
/*Xuất ma trận cấp mxn*/
void XuatMaTran(float A[max][max], int m, int n) [b]{
	for(int i=0 ; i<m; i++){
		cout<<endl;
		for(int j=0 ; j<n; j++)
			cout<<A[i][j]<<"\t";
	}
}
/*Chương trình chính*/
void main() {
	int m,n;
	float A[max][max];
	clrscr();
	cout<<"Nhap vao so dong m = ";
	cin>>m;
	cout<<"Nhap vao so cot n = ";
	cin>>n;
	NhapMaTran(A,m,n);
	XuatMaTran(A,m,n);
	getch();
}