Em là cô gái hữu cơ .
Tên em IUPAC, GIƠNEVƠ, riêng phần .
Tính em rắc rối đồng phân.
Đối quang, phối cảnh, khi cần CiS-TranS.
Ghế thuyền, khuất, kẻ, mesô.
Cảm ứng, liên hợp, ortho, lại kề.
Yêu em cô gái ANKAN.
Halogen anh thế, không gian hai chiều.
Năng lượng ánh sáng đủ liều.
Theo cơ chế gốc là điều khó quên.
Yêu em cô gái ANKEN.
Halogen, HX, electrophin cộng vào.
Maccôp, zaixep tính sao.
Anh như peoxit khơi mào bên em.
Yêu em cô gái Benzen.
Vừa cộng, vừa thế anh quen đường nào.
Năng lượng phải vượt hàng rào.
Chuyển dịch điện tích tiến vào xichma.
Anh như axit, em như bagiơ.
Theo thang pH trung hòa lòng em.
Anh say cô gái ANCOL.
Chẳng thua axit, tâm hồn ESTE.
Tình yêu bền chặt polime.
Ngọt như saccarit, este thơm nồng.
Sắc kí hồng ngoại hợp đồng .
Cộng hưởng từ – với phổ electvon anh dùng .
Để anh phân tính đến cùng .
Cấu tạo, tính chất hiểu lòng em chưa