Các ankan xếp theo thứ tự:

Metan etan proban butan pentan hexan heptan octan nonan đecan

"Mê em phải bao phen hồi hộp ôi người đẹp"
hoặc:
"Mê em phải bỏ phí học hành ôi người đẹp"
hoặc
"Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng"

Dãy hoạt động hóa học của kim loại:

Khi nào cần mua áo giáp sắt nhớ sang phải hỏi cửa hàng Á Âu Phi

Trong bảng tuần hoàn nhóm IV A có các ngtố nào ?? Không ít bạn sẽ quên khi gặp câu hỏi này. Cách nhớ của mình như sau:

Bao gồm các ngtố C, Si, Ge, Sn, Pb nên mẹo nhớ sẽ là:

Ca sĩ Đức sang phố.

Các công thức:

= 10.C%.d / M đọc là: cá mắm bằng 10 con dòi trên mắm.

PV = nRT đọc là: phóng viên bằng người rất tốt.

F Cl Br I At : Fải Chi Bé Iêu Anh

He Ne Ar Kr Xe Rn : Hằng Nga Ăn Kẹo Xún Răng
hoặc: Hằng Nga ăn khúc xương rồng

Li Na K Rb Cs Fr : Lúc Này Không Rảnh Coi Film

PNC II: Be Mg Ca Sr Ba Ra
Banh Miệng Cá Sấu Bẻ Răng

PNC VI: O S Se Te Po
Ông Say Sưa Táp Phở

PNC VIII: He Ne Ar Kr Xe Rn
Hãy Nhớ Anh Khi Xa Rời

H He Li Be B C N O F Ne
hi he Liễu Bên Bờ Cần Nàng Ở phố Né

Na Mg Al Si P S Cl Ar
Nàng May áo siu phải sang cầu an.