Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C
Mã:
#include "math.h"
#include "conio.h"
#include "iostream.h"

/*Nhap ma tran he so*/
double**NhapMaTran(int n){
	double**Temp;
	*Temp = new double[n];
	for(int i = 0; i<n; i++){
		Temp[i] = new double[n+1];
		for(int j = 0; j<=n; j++){
			if(j!=n)
				cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
			else
				cout<<"b["<<i<<"] = ";
			cin>>Temp[i][j];
		}
	}
	return Temp;
}

/*Xuat ma tran*/
void XuatMaTran(double**A, int n) {
	for(int i=0 ; i<n; i++){
		cout<<endl;
		for(int j=0 ; j<=n; j++)
			cout<<A[i][j]<<"\t";
	}
}

/*Xuat he phuong trinh tuyen tinh */
void XuatHPT(double**A, int n) {
	for(int i=0 ; i<n; i++){
		cout<<endl<<A[i][0]<<".x0";
		for(int j=1 ; j<n; j++) {
			if(A[i][j]<0)
				cout<<"\t"<<A[i][j]<<".x"<<j;
			else
				cout<<"\t+"<<A[i][j]<<".x"<<j;
		}
		cout<<"\t = "<<A[i][n];
	}
}

void Exit(){
	asm {
		mov ah,4ch
		int 21h
	}
}

/*Chuong Trinh Chinh*/
void main(){
	clrscr();
	int n;
	cout<<"Nhap Cap Cua Ma Tran n = ";
	cin>>n;
	double**A = NhapMaTran(n);
	//XuatMaTran(A,n);
	XuatHPT(A,n);
	A = NULL;
	getch();
	Exit();
}