1,
Trùng giày sinh sản theo những cách nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Phân đôi.
B. Phân đôi và tiếp hợp.
C. Tiếp hợp.
D. Phân nhiều.
2,
Trùng giày có đặc điểm:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Di chuyển bằng lông bơi, sinh sản theo kiểu phân đôi và tiếp hợp.
B. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
C. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
D. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
3,
Trùng biến hình khác trùng roi ở điểm nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Trùng biến hình chưa có cơ quan di chuyển.
B. Trùng biến hình chưa có lớp màng trong suốt phủ ngoài như trùng roi nên hình dạng chúng luôn luôn biến đổi.
C. Trùng biến hình chưa có cơ quan di chuyển, không có khả năng tự dưỡng mà dinh dưỡng dị dưỡng, chúng cũng không có lớp màng trong suốt như trùng roi nên hình dạng luôn luôn biến đổi.
D. Trùng biến hình không có khả năng tự dưỡng, chúng dinh dưỡng dị dưỡng (vì không có diệp lục).
4,
Các bước trong quá trình bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng biến hình?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Khi hai chân giả tiếp cận mồi → Lập tức hình thành một chân giả tiếp cận mồi → Một chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.
B. Khi một chân giả tiếp cận mồi → Lập tức hình thành hai chân giả tiếp cận mồi → Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá .
C. Khi hai chân giả tiếp cận mồi → Lập tức hình thành một chân giả tiếp cận mồi → Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi → Một chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá .
D. Khi một chân giả tiếp cận mồi → Lập tức hình thành hai chân giả tiếp cận mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.
5,
Chân giả của trùng biến hình được tạo thành nhờ

Chọn câu trả lời đúng:
A. chất nguyên sinh.
B. không bòa tiêu hóa.
C. không bào co bóp.
D. nhân.
6,
Cấu tạo cơ thể trùng giày gồm có:

1. Nhân lớn.
2. Nhân nhỏ.
3. Không bào co bóp.
4. Miệng.
5. Hầu.
6. Lỗ thoát thải bã.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 3, 4, 5, 6.
B. 2, 3, 4, 5, 6.
C. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D. 1, 2, 3, 4.
7,
Trùng biến hình có đặc điểm:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
B. Di chuyển bằng chân giả, sống phổ biến ở biển.
C. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
D. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.
8,
Đại diện nào của ngành Động vật nguyên sinh trong quá trình dinh dưỡng xuất hiện enzim tiêu hóa?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Trùng roi.
B. Trùng giày.
C. Trùng kiết lị.
D. Trùng biến hình.
9,
Trùng roi xanh và trùng biến hình sinh sản theo cách nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Phân đôi.
B. Phân nhiều.
C. Tiếp hợp và phân đôi.
D. Tiếp hợp.
10,
Trùng biến hình di chuyển bằng cách nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Dồn dòng chất nguyên sinh về một phía tạo thành chân giả.
B. Không bào co bóp và không bào tiêu hóa cùng phối hợp để cơ thể di chuyển.
C. Dồn dòng chất nguyên sinh về một phía tạo thành chân giả. Không bào co bóp co bóp nước tạo áp lực đẩy cơ thể đi.
D. Không bào co bóp co bóp nước tạo áp lực đẩy cơ thể đi.