1,
Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Có chân giả.
B. Di chuyển tích cực.
C. Sống tự do ngoài thiên nhiên.
D. Có hình thành bào xác.
2,
So với kích thước của hồng cầu người thì trùng sốt rét có kích thước

Chọn câu trả lời đúng:
A. nhỏ hơn.
B. lớn hơn.
C. bằng nhau.
D. Không xác định được.
3,
So với kích thước của hồng cầu người thì trùng kiết lị có kích thước

Chọn câu trả lời đúng:
A. nhỏ hơn.
B. lớn hơn.
C. Không xác định được.
D. bằng nhau.
4,
Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. trùng biến hình, trùng sốt rét.
B. trùng giày, trùng kiết lị.
C. trùng sốt rét, trùng kiết lị.
D. trùng roi xanh, trùng giày.
5,
Trùng sốt rét có đặc điểm:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.
B. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
C. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
D. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
6,
Trùng kiết lị khác với trùng biến hình ở điểm nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Chỉ ăn hồng cầu, có chân giả rất ngắn, thích nghi cao với đời sống kí sinh.
B. Có chân giả rất ngắn.
C. Thích nghi cao với đời sống kí sinh.
D. Chỉ ăn hồng cầu.
7,
Các động vật nguyên sinh sống tự do là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. trùng biến hình, trùng sốt rét, trùng giày.
B. trùng roi xanh, trùng giày, trùng biến hình.
C. trùng giày, trùng kiết lị, trùng biến hình.
D. trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng biến hình.
8,
Trùng kiết lị có đặc điểm:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
B. Di chuyển bằng lông bơi, sinh sản theo kiểu phân đôi và tiếp hợp.
C. Di chuyển bằng chân giả, sống phổ biến ở biển.
D. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
9,
Trong cơ thể muỗi Anophen, trùng sốt rét sinh sản bằng hình thức

Chọn câu trả lời đúng:
A. phân đôi.
B. nảy chồi.
C. sinh sản hữu tính.
D. sinh sản sinh dưỡng.
10,
Các bệnh nhân bị bệnh kiết lị thường có các triệu trứng

Chọn câu trả lời đúng:
A. phân có lẫn máu và chất nhầy như nước mũi.
B. thiếu máu, suy nhược cơ thể.
C. đau bụng, đi ngoài.
D. đau bụng, đi ngoài, phân có lẫn máu và chất nhầy như nước mũi.