1,
Sự đa dạng của động vật nguyên sinh?

1. Đa dạng về môi trường sống (sống tự do hay kí sinh).
2. Cơ quan di chuyển: roi bơi, lông bơi, chân giả...
3. Có các bào quan khác nhau đảm nhiệm chức năng sống khác nhau.
4. Hình dạng ổn định.
5. Dinh dưỡng dị dưỡng.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 2, 3, 4, 5.
B. 2, 3, 4.
C. 1, 2, 3.
D. 1, 2, 3, 4.
2,
Động vật nguyên sinh thường gây bệnh cho người và động vật là

Chọn câu trả lời đúng:
A. trùng roi xanh, trùng bệnh ngủ.
B. trùng tầm gai, trùng giày.
C. trùng kiết lị, trùng roi xanh.
D. trùng kiết lị, trùng tầm gai.
3,
Đặc điểm di chuyển ở động vật nguyên sinh là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Phần lớn di chuyển bằng lông bơi hay roi bơi, chân giả tiêu giảm.
B. Phần lớn sống cố định, ít di chuyển.
C. Phần lớn sống cố định, không di chuyển.
D. Phần lớn di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi tiêu giảm.
4,
Đặc điểm sinh sản ở động vật nguyên sinh là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Chỉ có một hình thức sinh sản là phân đôi.
B. Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi hoặc nảy chồi, đôi khi sinh sản hữu tính (sinh sản tiếp hợp).
C. Sinh sản theo hình thức tiếp hợp.
D. Phần lớn sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, một số sinh sản hữu tính (sinh sản tiếp hợp).
5,
Trùng roi cộng sinh trong ruột mối có vai trò:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Không có lợi cũng không gây hại cho mối.
B. Gây bệnh đường ruột cho mối.
C. Tiết enzim giúp mối tiêu hoá được xenlulozơ.
D. Ăn hết chất dinh dưỡng của mối làm mối gầy và chết đi.
6,
Động vật nguyên sinh kí sinh có các đặc điểm:

1. Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển.
2. Dinh dưỡng kiểu hoại sinh.
3. Dinh dưỡng kiểu động vật.
4. Sinh sản hữu tính với tốc độ rất nhanh.
5. Sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 2, 5.
B. 1, 2, 4.
C. 1, 3, 4.
D. 1, 3, 5.
7,
Hoá thạch của loài nào là vật chỉ thị cho các địa tầng có dầu hoả?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Trùng giày.
B. Trùng roi.
C. Trùng biến hình.
D. Trùng lỗ.
8,
Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có hình thức dinh dưỡng

Chọn câu trả lời đúng:
A. dị dưỡng.
B. hoại sinh.
C. tự dưỡng.
D. vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng.
9,
Nêu ích lợi của Động vật nguyên sinh?

1. Thức ăn của các động vật lớn.
2. Chỉ thị địa tầng, góp phần cấu tạo vỏ trái đất.
3. Kí sinh gây bệnh.
4. Chỉ thị độ sạch môi trường.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 2, 4.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 2, 3, 4.
D. 2, 3, 4.
10,
Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là

Chọn câu trả lời đúng:
A. có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản, đảm nhiệm mọi chức năng sống.
B. có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
C. có kích thước hiển vi, đa bào nhưng tất cả các tế bào đều đảm nhiệm mọi chức năng sống giống nhau.
D. có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.