1,
Đặc điểm di chuyển ở động vật nguyên sinh là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Phần lớn sống cố định, không di chuyển.
B. Phần lớn di chuyển bằng lông bơi hay roi bơi, chân giả tiêu giảm.
C. Phần lớn sống cố định, ít di chuyển.
D. Phần lớn di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi tiêu giảm.
2,
Trùng giày có đặc điểm:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
B. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
C. Di chuyển bằng lông bơi, sinh sản theo kiểu phân đôi và tiếp hợp.
D. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
3,
Vỏ của trùng lỗ được cấu tạo từ

Chọn câu trả lời đúng:
A. cacbon.
B. xenlulozơ.
C. Không có vỏ.
D. đá vôi.
4,
Đặc điểm nào sau đây có ở trùng biến hình?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Bộ phận di chuyển bị tiêu giảm.
B. Có chân giả.
C. Có roi.
D. Có lông bơi.
5,
Chân giả của trùng biến hình được tạo thành nhờ

Chọn câu trả lời đúng:
A. nhân.
B. không bào co bóp.
C. chất nguyên sinh.
D. không bòa tiêu hóa.
6,
Cách nuôi cấy trùng roi và trùng giày như thế nào?

1. Nguyên liệu nuôi là rơm khô, thân và rễ bèo Nhật Bản, cỏ tươi.
2. Chặt cỏ nguyên liệu thành các đoạn 2-3 cm, cho vào bình có nước mưa (dùng nan găm cho nguyên liệu không nổi lên).
3. 4-5 ngày có trùng roi và trùng giày.
4. 4-5 ngày đầu lớp váng có trùng roi.
5. 5-7 ngày tiếp theo mới có trùng giày.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 2, 3.
B. 1, 2.
C. 2.
D. 1, 2, 4, 5.
7,
Trùng giày sinh sản theo những cách nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Tiếp hợp.
B. Phân đôi.
C. Phân đôi và tiếp hợp.
D. Phân nhiều.
8,
Động vật nguyên sinh nào có khả năng sống tự dưỡng và dị dưỡng?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Trùng sốt rét.
B. Trùng giày.
C. Trùng roi xanh.
D. Trùng biến hình.
9,
Cấu tạo cơ thể trùng giày gồm có:

1. Nhân lớn.
2. Nhân nhỏ.
3. Không bào co bóp.
4. Miệng.
5. Hầu.
6. Lỗ thoát thải bã.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 2, 3, 4.
B. 1, 3, 4, 5, 6.
C. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D. 2, 3, 4, 5, 6.
10,
Trùng kiết lị kí sinh ở

Chọn câu trả lời đúng:
A. cơ tay, cơ chân người.
B. thành ruột người.
C. máu người.
D. máu và thành ruột người.