1,
Khi đầy đủ thức ăn, thủy tức thường sinh sản theo cách nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Tái sinh.
B. Mọc chồi, sinh sản hữu tính và tái sinh.
C. Mọc chồi.
D. Sinh sản hữu tính.
2,
Thủy tức di chuyển theo những cách nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Kiểu sâu đo.
B. Kiểu lộn đầu.
C. Di chuyển ngẫu nhiên.
D. Kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu.
3,
Thủy tức thường sống ở đâu?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Nước biển.
B. Nước ngọt.
C. Nước biển và nước lợ.
D. Nước lợ.
4,
Nơi sống của thủy tức?

a. Sống ở nước ngọt.
b. Sống bám vào cây cỏ thủy sinh trong các giếng, ao, hồ nước.
c. Sống nơi ẩm ướt.
d. Sống tự do.
Chọn câu trả lời đúng:
A. b, c.
B. a, c.
C. a, b.
D. c, d.
5,
Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng gì?

a. Chức năng tự vệ.
b. Chức năng bắt mồi.
c. Chức năng cảm giác.
d. Chức năng vận động.
Chọn câu trả lời đúng:
A. b, c, d.
B. b, c.
C. a, b.
D. a, b, c.
6,
Khi di chuyển thủy tức đã dùng những cơ quan nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Tua miệng, sự uốn vặn và nhào lộn của cơ thể.
B. Tua miệng.
C. Sự nhào lộn của cơ thể.
D. Sự uốn vặn của cơ thể.
7,
Sự trao đổi khí ở thủy tức diễn ra qua

Chọn câu trả lời đúng:
A. các tua miệng.
B. cơ quan hô hấp riêng.
C. thành cơ thể.
D. lỗ miệng.
8,
Những sinh vật nào là đại diện thường gặp của ruột khoang?

a. Thủy tức.
b. Sứa.
c. Hải quỳ.
d. San hô.
e. Trùng biến hình.
Chọn câu trả lời đúng:
A. a, b, c, d.
B. a, b, d, e.
C. b, c, d, e.
D. a, c, d, e.
9,
Nếu nuôi thủy tức trong lọ, chúng luôn di chuyển về phía ánh sáng theo kiểu

Chọn câu trả lời đúng:
A. hình thành chân giả.
B. lộn đầu.
C. sâu đo hoặc theo kiểu lộn đầu.
D. sâu đo.
10,
Thủy tức có những hình thức sinh sản nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Mọc chồi.
B. Mọc chồi và sinh sản hữu tính.
C. Sinh sản hữu tính.
D. Tái sinh.