1,
Loài nào có khung xương bất động và có tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Sứa.
B. San hô.
C. Thủy tức.
D. Hải quỳ.
2,
Sự mọc chồi ở thủy tức và san hô có gì khác nhau?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Ở san hô, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập.
B. Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn.
C. Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập.
D. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn.
3,
Loài nào thích nghi với lối sống bám?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Sứa.
B. Thủy tức, sứa, san hô, hải quỳ.
C. Thủy tức.
D. San hô, hải quỳ.
4,
Đặc điểm không có ở San hô là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. kiểu ruột hình túi.
B. sống di chuyển thường xuyên.
C. cơ thể đối xứng toả tròn.
D. sống tập đoàn.
5,
Cấu tạo sứa thích nghi với đời sống di chuyển tự do như thế nào?

a. Cơ thể dù, đối xứng tỏa tròn.
b. Thành cơ thể có hai lớp tế bào (lớp ngoài và lớp trong), giữa hai lớp là tầng keo dày làm cơ thể dễ nổi.
c. Khả năng di chuyển bằng co bóp dù.
d. Ruột dạng túi (vừa là nơi thu nhận thức ăn vừa là nơi thải bã).
Chọn câu trả lời đúng:
A. a, b, c, d.
B. a, b, d.
C. a, b, c.
D. b, c, d.
6,
Vì sao san hô sống tập đoàn?

Chọn câu trả lời đúng:
A. San hô có cấu tạo là đá vôi nên nặng, không bị cuốn trôi, mỗi lần sinh ra là tụ tập thành tập đoàn.
B. Khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ (phát triển khung xương bất động), tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.
C. Tập đoàn san hô có mối liên hệ rất chặt chẽ, bị tách ra là chúng sẽ chết.
D. San hô rất cứng, chúng không thể tách nhau ra được nên sống thành tập đoàn.
7,
Cơ thể sứa có hình gì?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Hình trụ.
B. Hình tròn.
C. Hình thoi.
D. Hình dù.
8,
Hình thức sinh sản vô tính mọc chồi ở san hô khác thủy tức ở điểm nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Hình thành tế bào trứng và tế bào tinh trùng.
B. Sinh sản mọc chồi, cơ thể con không dính cơ thể mẹ; hình thành tế bào trứng và tế bào tinh trùng.
C. Sinh sản mọc chồi, cơ thể con không dính cơ thể mẹ.
D. Sinh sản mọc chồi, cơ thể con dính cơ thể mẹ.
9,
Hầu hết các loài ruột khoang sống ở đâu?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Nước ngọt.
B. Biển.
C. Biển, nước ngọt, nước lợ.
D. Nước lợ.
10,
Nhân dân vùng biển thường gọi động vật nào sau đây là “hoa đá”?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Thuỷ tức.
B. San hô.
C. Hải quỳ.
D. Sứa.