1,
Câu nào sau đây không đúng?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Thuỷ tức đã có cơ quan hô hấp.
B. Thuỷ tức đã có hệ thần kinh mạng lưới.
C. Thuỷ tức đã có tế bào gai là cơ quan tự vệ và bắt mồi.
D. Thuỷ tức đã có tế bào tuyến tiết và dịch tiêu hoá.
2,
Những sinh vật nào là đại diện thường gặp của ruột khoang?

a. Thủy tức.
b. Sứa.
c. Hải quỳ.
d. San hô.
e. Trùng biến hình.
Chọn câu trả lời đúng:
A. a, b, c, d.
B. b, c, d, e.
C. a, c, d, e.
D. a, b, d, e.
3,
Thủy tức có hệ thần kinh

Chọn câu trả lời đúng:
A. dạng mạng lưới.
B. dạng ống.
C. dạng sợi.
D. dạng chuỗi hạch.
4,
Đặc điểm chung của các loài ruột khoang:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi.
B. Đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào, có tế bào gai để tự vệ và tấn công.
C. Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.
D. Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào.
5,
Nhân dân vùng biển thường gọi động vật nào sau đây là “hoa đá”?

Chọn câu trả lời đúng:
A. San hô.
B. Thuỷ tức.
C. Hải quỳ.
D. Sứa.
6,
Hình dạng ngoài của thủy tức?

a. Hình trụ dài.
b. Dưới có đế để bám vào giá thể.
c. Trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng tỏa ra.
d. Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.
e. Chúng luôn di chuyển về phía ánh sáng.
Chọn câu trả lời đúng:
A. a, b, d, e.
B. a, b, c, d.
C. a, c, d, e.
D. b, c, d, e.
7,
Đặc điểm cơ thể của thủy tức là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng tỏa ra.
B. Hình trụ dài, cơ thể có đối xứng tỏa tròn.
C. Phần dưới là đế, bám vào giá thể.
D. Hình trụ dài, cơ thể có đối xứng tỏa tròn, phần dưới là đế, bám vào giá thể, phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng tỏa ra.
8,
Ở thủy tức, sinh sản hữu tính thường xảy ra

Chọn câu trả lời đúng:
A. ở chỗ nước lạnh, thức ăn phong phú.
B. ở mùa nóng, ít thức ăn.
C. ở mùa lạnh, ít thức ăn.
D. ở chỗ nước nóng, thức ăn phong phú.
9,
Cấu tạo sứa thích nghi với đời sống di chuyển tự do như thế nào?

a. Cơ thể dù, đối xứng tỏa tròn.
b. Thành cơ thể có hai lớp tế bào (lớp ngoài và lớp trong), giữa hai lớp là tầng keo dày làm cơ thể dễ nổi.
c. Khả năng di chuyển bằng co bóp dù.
d. Ruột dạng túi (vừa là nơi thu nhận thức ăn vừa là nơi thải bã).
Chọn câu trả lời đúng:
A. b, c, d.
B. a, b, d.
C. a, b, c.
D. a, b, c, d.
10,
Sự mọc chồi ở thủy tức và san hô có gì khác nhau?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn.
B. Ở san hô, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập.
C. Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập.
D. Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn.