Ngày 18/7/2002 ( bắt đầu có box Pascal/Delphi/Kylix) tới trước tháng 9/2007 (trước khi có bộ môn "Tin học 11") <==> 5 năm có 50 trang topic <==> 1 năm có 10 trang topic.

Nhưng từ khi "phổ cập Tin học" tới mọi mem 11 thì tới nay trong vòng 8 tháng (9/1007-4/2008) số pages topic tăng đến con số 25 trang :| (đương nhiên không phải tất cả 25 pages này đều là hỏi về Tin học 11 nhưng "phần lớn" là vậy )

Thống kê qua vậy chắc các bạn cũng thấy được "sự phát triển" của box nhờ công sức mà các mem 11 "đem lại". Nhưng thực tế 25 page này thì mỗi một topic ít cũng phải dc nhắc lại từ 3-5 lần <--> 1 bài tập đã được "thảo luận" và "bàn bạc" ít nhất từ 3-5 lần :|

1 năm học lại sắp hết và 1 thế hệ mem 11 nữa sẽ lại chuẩn bị ra đời . Nếu cứ theo tình hình này ( công nghệ ngày càng phát triển <-> càng nhiều người biết đến sự có mặt của ddth hơn và ít, thực sự ít các bạn tìm xem bài tập này đã được nói tới chưa) thì số pages ko biết sẽ còn tăng với tốc độ chóng mặt nào

Chính vì vậy mình hy vọng đây sẽ là topic (gần như) cuối cùng được lập để trả lời cho các câu hỏi về Tin học 11 .
Tại topic này mình sẽ tổng hợp lại tất cả các bài tập về Tin học 11 cũng như cách giải của các bài này, bạn nào còn chưa rõ cách giải về bài đó ( sau khi đã đọc hết các bài thảo luận) thì nên viết luôn thắc mắc vô topic này nha ( nhớ ghi rõ là thắc mắc về bài toán nào )

Chú ý là topic này sẽ luôn được cập nhật vì thế nên nếu chưa thấy có bài toán bạn cần hỏi ở đây ( mà bài toán đó thuộc về lớp 11) thì hãy viết luôn đề bài vào đây và bạn sẽ có được câu trả lời (sau bao lâu thì mình không dám nói trước )

Mình sẽ ghi trước mỗi bài là bài số bao nhiêu trong sách giáo khoa hay sách bài tập để cho các bạn tiện theo dõi nhưng hiện tại thì có một số bài mình vẫn chưa tìm được "nguồn gốc" nên ghi tạm là bài 1,2,.. nha ( thêm nữa là một số bài có lẽ là ko có trong SGK hay SBT nhưng mình nghĩ nó phù hợp với Tin học 11 nên post cả lên )

Cần giải gấp các bài tập sau :

(1) Nhập từ bàn phím tuổi cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn 2 lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi "Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con"?


(2) 1 người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất là 0,3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng với việc gửi tiết kiệm không kì hạn thì lãi không được cộng vào vốn?


(3)Viết chương trình con in ra số đảo ngược của 1 số.


(4) Viết chương trình nhập từ bàn phím, kiểm tra nó và:
- hiển thị la so nếu nó là số.
- hiển thị la chu hoa nếu nó là chữ hoa.
- hiển thị la chu thuong nếu nó là chữ thường.
- ngoài ra, hiển thị Khong phai la so hoac chu cai.


(5)Giải phương trình bật hai : ax*x + bx + c = 0


(6)TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN


(7)nhập 1 số cho biết số đó chẵn hay lẻ


(8)Nhập vào chuỗi c1 1 câu dài không quá 70 ký tự. tìm xem từ dài nhất và ngắn nhất là những từ nào, và độ dài các từ là bao nhiu.(Giữa các từ được phân biết bởi dấu cách(space).


(9)Cho trước 2 số M và N nhập từ bàn phím. Tìm số nguyên k sao cho N! chia hết cho M mũ k nhưng không chia hết cho M mũ (k+1).


(10)Nhập vào mảng 2 chiều m x n phần tử. Sắp xếp mảng như sau:

Vi dụ:
Mảng nhập vào:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Sau khi sắp xếp:
1 8 9
2 7 10
3 6 11
4 5 12


(11)tính giai thừa của 1 số


(12)tính diện tích hình thang vuông đáy lớn b , đáy nhỏ a,và góc alpha


(13)giải bài toán cổ sau
vừa gà vừa chó
pó lại cho tròn
ba mươi sáu con
một trăm chân chẵn
chỉ dùng câu lệnh "if....then....elese và vòng lặp for...do"


(14)Nhập vào 1 dãy, xác định xem trong dãy có bao nhiu số nguyên tố ?


(15)tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên a,b,c


(16)CHo số nguyên N ở hệ 10 dưới dạng xâu không quá 50 chứ số và không có các số 0 có nghĩa ở đầu. Số thống kê của N được xây dựng như sau:
+ Tính tần số xuất hiện các chữ số của N;
+ Viết liên tiếp tần số và chữ số theo thứ tự tăng dần của các chứ số khác nhau trong N.
Ví dụ :Với N=353 ,ta có tần số xuất hiện của 3 là 2, của 5 là 1. Như vậy số thống kê sẽ là 2315.
a) xác định các kiểu dữ liệu cần sử dụng;
b) Viết đoạn chương trình tính số thống kê tương ứng.


(17)Bằng hàm RANDOM(10000) gán cho mỗi phần tử A[i,j] một giá trị ngẫu nhiên với i= 1,....,10. J=1,....,10. Hãy:
a) xác định các kiểu dữ liệu cần sử dụng.;
b) Xác dịnh hai vecto U=(u1,u2,...,u10) và V=(v1,v2,...,v10), trong đó :
Ui = max{ai,j};
J=1,....,10
Vj =min{ai,j};
I=1,....,10


(18) Cho ba so nguyên m,n,l. Tìm bình phương của các số không âm và lập
phương của những số âm.


(19) Cho ba số nguyên m,n,k. Nếu ba số này theo thứ tự nhập vào tạo thành một
cấp số cộng thì tăng gấp đôi mỗi số, trong trường hợp ngược lại thì giảm mỗi số một đơn vị.Viết chương trình thực hiện yêu cầu trên.(20) Cho ba số nguyên p,q,r(khác 0) kiểm tra ba số này theo thứ tự nhập vào
có thể tạo thành một cấp số nhân hay không.viết chương trình thực hiện yêu
cầu trên.(21) Nhập từ bàn phím 2 số bất kì M và N (M<N), đếm số nguyên tố và số chính phương trong khoảng từ M->N(22) viết CT nhập 2 sô a,b đưa ra màn hình tổng,hiệu,tính thương của chúng : a,b thuộc R


(23) viết ct tính tổng: (n nhập từ bàn phím)
S= 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n+1)

S = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + ... + ((-1)^(n+1))*1/n(24) Viết ct tính
s = 1/(1+2) + 1/(2+3) + ...+1/(n+(n+1))+...
cho đến khi 1/(n+(n+1)) < 0,00001


(25) Dùng lệnh If để viết ct :
giải hệ pt: ax+by=c và dx+ey=f(26) Cho N số nguyên dương lập trình tính tổng các số đã nhập nhỏ hơn 20. dữ liệu nhập từ bàn phím cho ra màn hình


(27) Hãy viết chương trình tìm UCLN và BCNN của hai số bất kỳ


(28) Viết chương trình tính : (a+b)*(c+d)


(29) Hãy viết các biểu thức sau dưới dạng công thức tin học tương ứng:
1/ a/b**2
2/ a**b**c/2
3/ x**y**z/a/b
4/ abs(x**(y/x) - (y/x)**(1/3))
5/ sqrt(x1-x2)**x+(y1-y2)**2);


(30) Viết chương trình tính
S(n)=1+2+3+4+...+N
S(n)=1/1 + 1/2 +...+ 1/N
S(n)=1+3+5+...+(2n+1)
S(n)=0! +1! +2! +3! +...+N!


(31) 0< a;b;c <=100 a,b,c thuộc N
Viết chương trình xuất ra màn hình a,b,c thỏa a(bình) = b(bình) + c(bình) và b+c > a(32) Tìm điểm yên ngựa(phần tử vừa là lớn nhất của hàng, vừa là nhỏ nhất của cột chứa nó) của ma trận

(33) Viết ra mảng 1 chiều với n <= 100; phần tử nguyên.
a, Tính tổng phần tử chẵn của mảng viết ra màn hình.
b, Tìm phần tử nhỏ nhất của mảng viết ra màn hình.


(34) Với mảng 2 chiều 8*8 phần tử, yêu càu viết ra các phần tử nằm trên đường chéo;tổng phần tử nằm trên đg` chéo phụ.


(35) chạy chương trình nhiều lần trong Pascal mà ko cần phải thoát ra


(36) biểu diễn căn bậc 3 trong Pascal


(37) có 100 bó cỏ,bò đứng ăn 5 bó,bò nằm ăn 3 bó,3 bò già ăn 1 bó.Hỏi có bao nhiêu bò đứng,bò nằm,bò già.(38) Nhập số tự nhiên N: In ra dạng biễu diễn nhị phân của N


(39) Dùng câu lệnh rẽ nhánh để giải:
Bài 1 : Nhập các số , kết thúc bằng số 0 . Đếm các số có giá trị bằng 5 .
Bài 2 : Nhập các số , kết thúc bằng số 0 . Đưa ra dãy ngược lại
Bài 3 : Nhập các số , kết thúc bằng số 0 . Đưa ra dãy các số lẻ
Bài 4 : Nhập các số , kết thúc bằng số 0 . Đưa ra dãy các số nguyên tố trong dãy .

(40) Tính trung bình cộng các số nguyên tố từ 1->N.Với N nhập từ bàn phím.


(41) Cho số thực x . Tính((x-2)(x-4)(x-8)...(x-64))/((x-1)(x-3)(x-7)...(x-63)).


(42) (bài 3.32 trang 23)
Xét dãy số nguyên A0, A1,...,An, trong đó:
- A0 = p;
- A1 = q;
- An = An-2 + p nếu n chẵn
An-2 + q nếu n lẻ
Viết đoạn chuơng trình tính An với n>=0 cho trước