Bất đẳng thức là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bộ tài liệu sau một phần nào nói lên điều đó.
Phương pháp tìm GTLN và GTNN của Phan Huy Khải.
Bất đẳng thức suy luận và khám phá - Phạm Văn Thuận Lê Vĩ
500 Bất đẳng thức của Cao Minh Quang.
Sáng tạo Bất đẳng thức của Phạm Kim Hùng
Bài giảng bất đẳng thức của Nguyễn Văn Mậu được soạn bằng Powerpoint rất chuyên nghiệp
Recent Advances in Geometric Inequalities (Tài liệu số 1 về Bất đẳng thức Hình học hiện nay) của Dragoslav S. Mitrinovic , J. Pecaric, V. Volenec
Topics In Inequalities (các chuyên đề về Bất đẳng thức) của Hojoo Lee.
Analytic Inequalities (Bất đẳng thức giải tích) - D. S. Mitrinovic, P.M.Vasic
Old and New Inequalities (Các bất đẳng thức hay với nhiều cách giải) của Titu Andreescu.
(Sưu Tầm)