Cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất - Các phương pháp và kĩ thuật cơ bản

Các phương pháp và kĩ thuật cơ bản tìm Cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một hàm số, biểu thức đặc biệt là các biểu thức nhiều biến. Tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều tác giả
(Sưu tầm: vnmath.com)