Phương trình hàm trên tập số nguyên với các kĩ thuật giải
Các kĩ thuật giải Phương trình hàm trên tập số nguyên của Phan Sỹ Quang, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Tài liệu dày 50 trang, biên soạn bằng Latex rất đẹp. Do bạn Phan Sỹ Quang gửi đăng trên VNMATH
(Sưu tầm : vnmath.com)