Phương pháp Biến thiên Hằng số để Giải phương trình
Phương pháp Hằng số Biến thiên để Giải phương trình khó của thầy Phạm Quốc Phong.
(Sưu tầm: vnmath.com)