Tháp Hà Nội

Chuyển n đĩa từ cột 1 sang cột 2 lấy cột 3 làm trung gian. Thứ tự các đĩa được sắp xếp từ nhỏ đến lớn (cái lớn nắm phía dưới).

Mã:
#include "conio.h"
#include "iostream.h"
/*Thap Ha Noi*/
void Move(int n, int a, int b){
	if (n==1)
		cout<<a<<"-->"<<b<<"\n";
	else {
		Move(n-1,a,6-a-b);
		Move(1,a,b);
		Move(n-1,6-a-b,b);
	}
}
/*Chuong trinh chinh*/
void main(){
	clrscr();
	int n;
	cout<<"Nhap n =";
	cin>>n;
	Move(n,1,2);
	getch();
}