Bài tập 1:
+Vẻ đồ thị hàm sin(cos) và parapol
Mã:
Plot[{x^2, -x^2, Sin[x]}, {x, -2Pi, 2Pi}, PlotRange -> {{-5, 5}, {-5, 
   5}}, Axes -> {
  True, True}, AxesLabel -> 
   "Park Min Young", AxesStyle -> {RGBColor[0, 1, 0], 
   Thickness[0.001]}, PlotStyle -> {{Hue[0.5]}, {Hue[0.6]}, {Hue[0.7]}}];


Bài tập 2:
+Vẽ hình cầu:
Mã:
ParametricPlot3D[{Cos[j]*Sin[i], Sin[j]Sin[i], -Cos[i]}, {i, 0, 
  Pi}, {j, -2Pi, 2Pi}]

Bài tập 3:
+Vẽ đường hoa hồng
Mã:
Show[Table[ParametricPlot[{{i*Sin[6*x]*Cos[x], i*Sin[6*x]*Sin[x]}}, {x, -Pi, 
       Pi}], {i, 5}]];