Tổng n phần tử trong danh sách

BÀI TOÁN
S(A,i,j) = A[i] nếu i = j
S(A,i,j) = S(A,i,(i+j)/2)+ S(A,((i+j)/2)+1,j) nếu i != j
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include<conio.h>
#include<iostream.h>

int S(int *A,int i, int j)
{
  if(i==j)
   return A[i];
  else
   return S(A,i,(i+j)/2)+ S(A,((i+j)/2)+1,j);
}
void main()
{  clrscr();
  int *A,n;
  cout<<"Nhap n= ";
  cin>>n;
  A = new int[n];
  cout<<"Nhap vao "<<n<<" phan tu:\n";
  for(int i=0;i<n;i++){
   cout<<"A["<<i<<"]=";
   cin>>A[i];
  }
  cout<<"tong cua "<<n<<" phan tu trong mang A la: "<<S(A,0,n-1);
  getch();
  delete A;
}