Các bạn sử dụng code sau để tự động activex trên IE
Mã:
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
Ví dụ:
Mã:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->

<html>
<head>
<title></title>