Tìm phấn tử Fibonacci thứ n
Đây là dạng đệ quy nhị phân.
Mã:
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
/*Ham tra ve so nguyen tinh gia tri Fibonacci thu n*/
int F(n) {
	if(n==1 || n==2)
		return 1;
	else
		return F(n-1) + F(n-2);
}
/*Chuong trinh chinh*/
void main(){
	clrscr();
	int n;
	cout<<"Nhap vao gia tri cua n = ";
	cin>>n;
	cout<<"F("<<n<<") = "<<F(n);
	getch();
}