Lập trình đệ quy trong C tính S(n) = 1 + 2 + .... + n


CODE
Mã:
unsigned long S(unsigned int n) {
	if(n==1)
		return 1;
	else
		return n + S(n-1);
}